ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ชุดมหาจักรีสิรินธร : ปลูกป่าสร้างอาชีพ
หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน
สำนักพิมพ์ : สถาพร บุ๊คส์
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารให้มีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิต และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กันไป โดยให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง จะช่วยกระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างมีคุณค่าและเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปลูกป่าในภูมิภาคต่างๆ อาทิ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โครงการรักษ์ป่าน่าน อุทยานธรรมชาติวิทยา ป่าชุมชน ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา