ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ชุดมหาจักรีสิรินธร : เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน
สำนักพิมพ์ : สถาพร บุ๊คส์
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญแก่การพัฒนาศักยภาพของเด็ก เพราะเด็กคือทรัพยากรที่สำคัญยิ่ง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของประเทศในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีโภชนาการและสุขภาพที่ดี มีความรู้ การงานอาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริต รักษาดูแลทรัพยากรของส่วนรวม ทรงใช้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาให้เด็กมีคุณสมบัติดังกล่าว ภายใต้ชื่อ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน