ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น
ผู้แต่ง : อ.พรชัย ทองอินทร์
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาศึกษาและ ​ปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวน ความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับ การทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้น และทฤษฎีเมทริกซ์