ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1+CD

ผู้แต่ง: ดอนสัน ปงผาบ

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ เนื้อหาประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซลเซอร์ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี พื้นฐานของภาษาซี การใช้งานโปรแกรม Keil PK51 การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี การเขียนโปรแกรมควบคุมหลอดแสดงผล LED การรับข้อมูลจากสวิตช์ และหุ่นยนต์ขนาดเล็กควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เมคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม และที่ผู้ที่สนใจ