ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเงินส่วนบุคคล

ผู้แต่ง: อ.อารยา อินทร์จันทร์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เป็นการษึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วน บุคคล การรู้จักหาเงิน ออมเงินและใช้เงินแย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทางเลือกในการลงทุนประเภภทต่าง ๆ และผลประโยชน์ทางภาษี มีกิจกรรมเสนอแนะพร้อมด้วยแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนใช้ฝึกทักษะและทดสอบ ความรู้ความเข้าใจ