ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1

ผู้แต่ง: อ.อนุจิตร จอนจำรัส

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มีการแบ่งเนื้อหาเป็น 13 บท บทที่ 1-11 คือลักษณะภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย แหล่งที่มาและการนำไปใช้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร มารยาทในการสื่อสาร การสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ การฟังและมารยาทในการฟัง การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองการอ่านให้ผู้ฟัง การสรุปความจากการอ่านและการฟัง การดู การพูดทักทาย พูดแนะนำ และพูดรายงาน การเขียนจดหมายกิจธุระ และกรอกข้อความในแบบฟอร์มส่วนบทที่ 12-13 คือการอ่านวรรณกรรมพื้นบ้านที่ให้ข้อคิดและส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรม