ข้อมูล eBook

ชื่อ: Basic ASP.NET 4.0

ผู้แต่ง: ศุภชัย สมพานิช

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พื้นฐานการใช้งาน ASP.NET 4.0
- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB 2010 และ VC# 2010
- การใช้งานเว็บคอนโทรลกลุ่ม Navigation
- การใช้งาน Themes และ Skin
- การใช้งานเว็บคอนโทรลกลุ่ม Validation
- พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL Server 2008
- พื้นฐานใช้งาน ASP.NET 4.0 ด้านฐานข้อมูลกับ SQL Server 2008
- การใช้งานเว็บคอนโทรล GridView และเว็บคอนโทรลอื่นๆ
- การใช้งาน LINQ to SQL กับ ASP.NET 4.0
- การใช้งาน Master Page
- Workshop GuestBook (สมุดเยี่ยมชม)
- Workshop Webboard (กระดานข่าว)
- Workshop Poll (แบบสำรวจความคิดเห็น)