ข้อมูล eBook

ชื่อ: บารมีพุทธมนต์ สวดได้หายป่วย

ผู้แต่ง: ฉัตราธรรม  มั่งสมบูรณ์  

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“บารมีพุทธมนต์ สวดได้ หายป่วย” นี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลในทุกแง่มุม ให้เห็นถึงการสวดมนต์ ที่ส่งผลถึงร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่เรื่องราวในพุทธกาล ซึ่งเป็นที่มาของ “โพชฌงคสูตร” และ“คิริมานนทสูตร” รวมถึงอีกหลายบท ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ อาทิ “ปริตรของคนวันต่างๆ”